تصفیه خانه ها

نام پروژه

کارفرما

مدت قرارداد

خاتمه قرارداد

خدمات و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب

شرکت آب منطقه ای تهران .سد لتیان، نیروگاه کلان

5 ماه

1384