پروژه های شهری

نام پروژه

کارفرما

مدت قرارداد

خاتمه قرارداد

احداث ایستگاه هیدرولوژی

شرکت آب منطقه ای تهران

1 سال

1380

عملیات میله گذاری

شرکت آب منطقه ای تهران

6 ماه

1382

عملیات میله گذاری

اداره کل امور آب قزوین

6 ماه

1382

عملیات میله گذاری

شرکت آب منطقه ای تهران

4 ماه

1382

عملیات میله گذاری

شرکت آب منطقه ای تهران

4 ماه

1382

نظارت بر اجرای طرح کلی سازی

شرکت آب منطقه ای تهران

8 ماه

1383

نظارت کارگاهی

شرکت آب منطقه ای تهران

8 ماه

1383

بهره برداری خط انتقال آب شرب طالقان-کرج

شرکت آب منطقه ای تهران

یک سال

1386