فعالیتهای شرکت

1- آب

2- تأسیسات و تجهیزات

3- بهره برداری از شبکه های آبیاری و زه کشی

4- بهره برداری از سد

5- فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب

 

برخی از پروژه های انجام شده

 1 – میله گذاری رودخانه های : دامغان – سمنان – کرج – جاجرود – خمین – قره چای

2 – لوله گذاری : جاجرود

3 – خط انتقال : طالقان به کرج

4 – حفاری چاه : یک حلقه در تهران – 25 حلقه در اراک

5 – ساخت ایستگاه هیدرومتری : یک ایستگاه در درکه –  سه ایستگاه در توابع قزوین

6 – بازسازی بندانحرافی گرمسار

7 – نقشه برداری

قراردادهای انجام شده

تعداد قراردادهای انجام شده از تاریخ 1377 لغایت 1388 جمعا 314 قرارداد بوده که شامل

1 – سازمان آب منطقه ای تهران                     295 قرارداد

2 – شرکت آب منطقه ای مرکزی                 6     قرارداد

3 – برق تهران                                               4    قرارداد

4 – آب و فاضلاب                                        2    قرارداد

5 – مشاور لار                                                6    قرارداد

6 – مشانیر                                                     1     قرارداد

 

خدمات :

انجام خدمات مجموعه ورزشی – خدمات حفاظت از تاسیسات سد امیرکبیر – خدمات عمومی و اداری و حمل ونقل – خدمات خودرویی ستادی و طرحهای عمرانی -خدمات عمومی اداری – انبار – دفتری – رانندگی – تامین نیروی انسانی – فضای سبز – طبخ غذا – جوشکاری -آهنگری – تعمیرات نگهداری – نظارت برشبکه – نفشه کشی – خدمات تاسیساتی.

رضایتنامه:

1 – رضایتنامه شماره 228/7714/د ازذیحسابی  – رضایتنامه مورخ 17/6/83 از شرکت توزیح نیروی برق مرکزی تهران از مدیر یت

3 – رضایتنامه شماره 211/5956/د از معاونت اداری مالی و پشتیبانی سازمان آب تهران